A EScola de Teatro Da Asociación Cultural de Chapela, pon en marcha unha aula de teatro infantil

A Aula ofrece a expresión dramática e musical con educación emocional ao teu fillo e filla

* Fomenta a sua liberdade interior, identidade i espontaneidade, conexión coa sua enerxía vital, as suas emocións e o seu ser. Estimula a sua creatividade, a sua imaxinación i expresividade para o desenrolo da su psicomotricidade, atención, expresión verbal e non verbal e o desenrlo das suas potencialidades xenuinas e auténticas.  Desenrola o coñecemento de si mesmos e o dos demáis, fomentando habilidades sociaes tales como o recoñecemento i expresión das suas emocións, a confianza, a seguridade consigo mesmo e cos outros como base e sostén da sua personalidade. Favorece a sua autonomía, autoestima e sistema de valores. Desenrola a sua relación co outro, o respecto cara as preferencias dos demáis e a cooperación, o coñecemento do seu entorno, integración coa comunidade e no medio ambiente.